Přeměna

Přeměna

Oznámení O PŘEMĚNĚ

Statutární orgány společností:

United Real Estate Finance Prague, spol. s r.o. UREF Praha spol. s r.o. - zkráceně   

IČO:    41188535

Sídlo:   Praha 4, Závišova 66/13, PSČ 14000

vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: oddíl C vložka 2765   

jako Zanikající společnost 1

SPEDQUICK spol. s r.o.     

IČO:    00553018

Sídlo:   Praha 4 - Vinohrady, Závišova 2518, PSČ 14000

vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: oddíl C vložka 895     

jako Zanikající společnost 2

Evropská správa nemovitostí s.r.o. 

IČO:    27908755

Sídlo:   Praha 4, Závišova 66/13, PSČ 14000

vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: oddíl C vložka 125753

jako Zanikající společnost 3

Severočeská správa nemovitostí s.r.o.       

IČO:    26137798

Sídlo:   Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 14000

vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: oddíl C vložka 73542

jako Zanikající společnost 4

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

IČO:    26093022

Sídlo:   Lannova tř. 1461/22, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn: oddíl C vložka 13561 

jako Rozdělovaná společnost

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.         

IČO:    61860042

Sídlo:   Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 14000

vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn:  oddíl B vložka 2889   

jako Nástupnická společnost

(všichni společně též jako osoby zúčastněné na přeměně)

tímto oznamují, že do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Městským soudem v Praze u všech zanikajících a Nástupnické společnosti a do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích u Rozdělované společnosti byl uložen projekt fúze sloučením a rozdělení odštěpením sloučením (dále jen „Projekt přeměny“).

Dle Projektu přeměny dojde k fúzi sloučením, v rámci které dojde k zániku Zanikajících společností United Real Estate Finance Prague, spol. s r.o. UREF Praha spol. s r.o. - zkráceně, SPEDQUICK spol. s r.o., Evropská správa nemovitostí s.r.o., Severočeská správa nemovitostí s.r.o. a přechodu jejich jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Nástupnickou společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.. Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení Zanikajících společností (dále jen „Fúze sloučením“).

Dle Projektu přeměny dojde dále k rozdělením společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. odštěpením sloučením přičemž Rozdělovaná společnost nezanikne a část jejího jmění specifikovaná v  Projektu přeměny přejde na Nástupnickou společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále též jen „Rozdělení odštěpením sloučením“).

Rozhodným dnem Fúze sloučením a Rozdělení odštěpením sloučením je 1. 1 2018.

Jednatelé zanikajících společností, jednatelé Rozdělované společnosti a představenstvo Nástupnické společnosti ve smyslu zákona o přeměnách upozorňuje věřitele na jejich práva:

Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností nebo družstvem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,

a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,

b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo

c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Další práva věřitelů uvedená v ustanoveních § 37 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 

Upozornění pro společníky zanikajících společností, Rozdělované společnosti a akcionáře Nástupnické společnosti (dále též jen „společníci“):

Každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin.

Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne, pokud

a) by poskytnutí těchto informací mohlo způsobit značnou újmu osobě zúčastněné na přeměně nebo jí ovládající nebo jí ovládané osobě,

b) tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, nebo

c) se jedná o utajovanou informaci podle zákona upravujícího utajované informace.                   

Společníci Nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 % základního kapitálu Nástupnické společnosti, mají právo požadovat svolání valné hromady nástupnické společnosti za účelem schválení přeměny do 1 měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Nástupnická společnost nemá povinnost odkoupit podíly společníků zanikajících společností.

V sídle každé ze zúčastněných akciových společností jsou k nahlédnutí pro společníky (akcionáře),

a) projekt fúze,

b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, a zprávy auditora o jejich ověření,

d) zpráva o rozdělení,

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v předchozím odstavci pod písm. a) až d), pokud se vyžadují.

Uvedené dokumenty budou k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení po dobu jednoho měsíce.

Uvedené dokumenty budou zveřejněny též na internetových stránkách

www.cygne.cz/premena

V Praze dne 23.5.2018

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.           

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

United Real Estate Finance Prague, spol. s r.o. UREF Praha spol. s r.o. - zkráceně

SPEDQUICK spol. s r.o.      

Evropská správa nemovitostí s.r.o.   

Severočeská správa nemovitostí s.r.o.

Dokument č.1
Dokument č.2
Dokument č.3
Dokument č.4
Dokument č.5
Dokument č.6
Dokument č.7
Dokument č.8
Dokument č.9
Dokument č.10
Dokument č.11
Dokument č.12
Dokument č.13
Dokument č.14
Dokument č.15
Dokument č.16
Dokument č.17
Dokument č.18
Dokument č.19
Dokument č.20
Dokument č.21
Dokument č.22

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.