REKLAMAČNÍ ŘÁD

V souladu s aktuálně platným Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a s aktuálně platným  zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vydává společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. tento Reklamační řád, který kupujícím poskytuje informace o rozsahu, podmínkách, době trvání odpovědnosti a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady věci a služeb.

 

1. ZÁRUČNÍ DOBA REKLAMACE A ZPŮSOBY JEJÍHO VYŘÍZENÍ
Projeví-li se vada na věci v průběhu 12 měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Vyskytne-li se na věci vada během 12 měsíců od převzetí, může kupující požadovat:
    a) výměnu za věc bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
    b) bezplatné odstranění vady opravou, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu
    c) výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti
    d) slevu (přiměřenou), pokud kupující nepožaduje vyřízení reklamace dle možností výše uvedených pod písm. a), b), c)
    e) odstoupení od kupní smlouvy není-li vyřízení reklamace možné dle možností výše uvedených pod písm. a), b),c),d)


Po skončení doby 12 měsíců je dokazovací břemeno, že věc má vady, na kupujícím.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na věci v době 24 měsíců od převzetí.

Kupující má právo na výměnu nové věci, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit nebo i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci, nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá odpovědnost za vady po tuto dobu.


2. UPLATNĚNÍ PRÁVA ZA VADY
Vyskytne-li se u zakoupené věci v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Kupující uplatňuje reklamaci tak, že nákup věci prokáže prodejním dokladem nebo záručním listem.
Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady v prodejnách společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pokud je v záručním listě nebo v jiném dokladu uvedena jiná osoba určená k opravě vady, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u této osoby.

 

Uplatnění práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží:
    a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
    b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
    c) vyplývá-li to z povahy věci
    d) pokud si kupující vadu způsobil sám
    e) pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu


3. LHŮTY K VYŘÍZENÍ REKLAMACE ZA VADY
Prodávající nebo jím pověření pracovník rozhodne o reklamaci ihned bez zbytečného odkladu. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady věci, přiměřená podle druhu věci či služby.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


4. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
Kupující věc podle možnosti prohlédne při převzetí a přesvědčí se o množství a vlastnostech věci.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění přizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vady oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí.


5. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající převzetí reklamované věci v písemné formě na formuláři „Reklamace spotřebitele“, a uvede všechny náležitosti.
Vyřízení reklamace poskytnutím slevy na konkrétní reklamovanou vadu prodávající uvede na prodejní doklad.
Dojde-li k zamítnutí reklamace kupujícího, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o zamítnutí reklamace s odůvodněním.
Věc musí být předložena k reklamaci čistá v souladu s obecnými hygienickými zásadami.


V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 PRAHA 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/)“

________________________________________

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA  s.r.o.

telefonní kontakt:                    +420 705 866 725

e-mailový kontakt:                  obchod@prior.cz

 

Platnost reklamačního řádu od 1. 1. 2023 Jednatelé: Ing. Ondřej Eliáš, Ing. Eva Fatur